PHP: Retalleu el fragment amb la paraula mitjançant strrpos

Estava buscant una funció en PHP que tallés un fragment de la paraula en lloc de migar-la. PHP té només el truc, la funció strrpos. A continuació s’explica com utilitzar-lo.