Acrònims XML

XML

XML és l'acrònim de Llenguatge de marcatge extensible.

Un llenguatge de marques que s'utilitza per codificar dades en un format que sigui llegible per l'home i llegible per màquina.